මානසික ආතතියෙන් මිදීමට මනෝවෛද්‍යවරුන් විසින් අනුගමනය කරන සරල විසඳුම් 08 ක්